ziņas
Bildes
Kas mēs esam
Pieņemšanas laiks
Dievkalpojumi
Svētdarbības
Publikācijas
Tālmācība
Vēsture
Ziedojumi
Kapsēta
 
Skultes evaņģēliski luteriskā draudze ir LELB (Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca) sastāvā ietilpstoša draudze. Mūsu draudze ietilpst Ikšķiles prāvesta iecirknī, kurš savukārt ietilpst Rīgas arhidiacēzē. Mūsu iecirkņa prāvests ir māc. Dzintars Laugalis.


Savā mācībā LELB balstās uz Bībeli (Vecās un Jaunās Derības rakstiem), kā arī uz Senbaznīcas un Reformācijas ticības apliecībām, kas apkopotas "Vienprātības grāmatā" (Liber Concordiae). Īpašā Reformācijas atziņa saistās ar paļaušanos uz Dieva žēlastību pārliecībā, ka cilvēks tiek taisnots vienīgi no ticības uz Jēzu Kristu, noraidot iespēju tikt pestītam, pamatojoties un paļaujoties pašam uz saviem labajiem darbiem. Šobrīd LELB ir sadalīta 3 diecēzēs, 16 prāvestu iecirkņos, kuros ietilpst 292 LELB draudzes. Kopējais LELB garīdznieku skaits ir 208, no tiem 141mācītāji13 - emeritēti mācītāji, 11 - mācītāja pienākumu izpildītāji (patstāvīgi kalpojoši evaņģēlisti) un 29 - evaņģēlisti. ir 

LELB pārvaldes iekārta ir sinodāli episkopāla. Tas nozīmē, ka Baznīcas augstākā lēmējinstitūcija ir Sinode, bet Baznīcas vadītājs ir arhibīskaps Jānis Vanags. Sinožu starplaikā Baznīcu pārvalda Virsvalde saskaņā ar Sinodes lēmumiem.
   Draudzes mācītājs
  Ivo Pavlovičs

  29449558
  pavlovics.ivo@gmail.com
  Mācītājs pieņem apmeklētējus Saulkrastos Mācītājmuižā
otrdienās 16:00 - 19:00
piektdienās 16.00 - 19.00
Kā arī  pēc vienošanās citā laikā un vietā.
Juris Ķesteris
draudzes priekšnieks
t. 29442777
 

 

 »